• Bestaande woning verbouwen?

  Schetsontwerp Verbouwing

  vanaf €120,- incl btw

  Bouwtekening Verbouwing

  vanaf €495,- incl btw

 • Nieuwe woning bouwen?

  Schetsontwerp Nieuwbouw

  vanaf €1000,- incl btw

  Bouwtekening Nieuwbouw

  vanaf €2000,- incl btw

 • Klanten ervaringen

  Geen data gevonden, controleer je Klantenvertellen instellingen

Alles over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet Kwaliteitsborging

Ben je van plan om binnenkort te gaan bouwen of verbouwen, dan is het handig om dit artikel eens aandachtig door te lezen. Vanaf 1 januari 2022 gaat er met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen weer het een en ander wijzigen in de wetgeving, waardoor er weer nieuwe regels zijn waar je rekening mee dient te houden. In dit artikel gaan we je alles vertellen over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB).

 1. Wat is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen?
 2. Doelen van de Wet Kwaliteitsborging
 3. Wanneer is de Wet Kwaliteitsborging van toepassing?
 4. Het bouwproces na de intrede van de WKB
 5. De kwaliteitsborger
 6. Het consumentendossier bij WKB
 7. Aansprakelijk bij bouwfouten
 8. Plichten die aannemers hebben onder de WKB
 9. Misverstanden over de Wet Kwaliteitsborging
 10. Onze blik op de Wet Kwaliteitsborging

 


1. Wat is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)?

De laatste tijd is de Wet Kwaliteitsborging (WKB) veel in het nieuws. Op 14 mei 2019 is deze wet al aangenomen door de Eerste Kamer, maar deze wet zal pas op 1 januari 2022 van kracht zijn. De WKB brengt grote veranderingen aan in het bouwproces. Dit is natuurlijk niet zomaar gedaan, maar dient een aantal doelen. Zo is de bedoeling dat met de Wet Kwaliteitsborging het bouwtoezicht verbeterd wordt door het inschakelen van private, onafhankelijke kwaliteitsborgers. Hiermee wil de overheid slechte aannemers uitbannen, waardoor er in Nederland met hogere kwaliteit gebouwd gaat worden. Aannemers zijn aansprakelijk voor de kwaliteit van het bouwen en worden hier door de invoering van de WKB ook op afgerekend.

Als particulier heb je vaak geen of weinig kennis van bouwen, waardoor je dus geen idee hebt of een aannemer alles goed bouwt en of alles voldoet aan de gestelde eisen. Met de Wet Kwaliteitsborging is dit niet meer mogelijk. Als een kwaliteitsborger namelijk constateert dat iets niet voldoet aan de kwaliteitseisen, dan dient de aannemer er voor te zorgen dat dit in orde gemaakt wordt. Juridisch gezien geeft deze wet je een sterkere positie. Aannemers dienen de opdrachtgever, met name particuliere opdrachtgevers, beter te informeren over wat zij hebben gebouwd. Dit doen aannemers in de vorm van een “consumentendossier”.

Let op! Als je in 2021 begint met (ver)bouwen, maar de opleverdatum na 31 december 2021 valt, dan is de Wet Kwaliteitsborging van toepassing. De opleverdatum is hier leidend. De aannemer dient in dit geval dus een consumentendossier aan te leveren.

2. Doelen van de Wet Kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen dient een aantal doelen. De belangrijkste daarvan is het verhogen van de bouwkwaliteit in Nederland. Dit is echter niet het enige doel.

Doelen Wet Kwaliteitsborging:

 • Verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
 • Verbeterde positie van de consument
 • Stimuleren van de kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering
 • Verminderen administratieve lasten

3. Wanneer is de Wet Kwaliteitsborging van toepassing?

De WKB is van toepassing op alle vergunningsplichtige bouwwerken. Dat geldt zowel voor verbouwingen als bij nieuwbouw woningen. Als je dus een vergunningsvrije aanbouw gaat maken kleiner dan 4 meter, of een dakkapel aan de achterzijde, dan is de Wet Kwaliteitsborging niet van toepassing. Van de ene kant handig, want dan blijft het proces gewoon zoals het was. Maar van de andere kant wordt hier dus weer ruimte geboden aan slechte aannemers.

4. Het bouwproces na intrede van de Wet Kwaliteitsborging

Nu je weet wat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is en wanneer deze van toepassing is, kan ik je nu gaan vertellen hoe het bouwproces in elkaar zit vanaf 1 januari 2022. Of je nu opdrachtgever, aannemer of gemeente bent, het proces veranderd voor iedereen.

4.1 Het proces voor de opdrachtgever (particulier) bij WKB

 1.  Omgevingsvergunning
  Het begint nog steeds met het aanvragen van een omgevingsvergunning. Deze wordt vaak aangevraagd door de architect die de tekeningen maakt. Deze aanvraag duurt doorgaans 8 weken. De bouwtekeningen en constructieberekeningen dienen hier conform het bouwbesluit aangeleverd te worden. Dit was voorheen ook al zo.
 2. Melding bouwactiviteit (Nieuw)
  4 weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden moet er een melding gedaan worden van de bouwactiviteit. In de bouwmelding moet je bij de gemeente melden welk instrument wordt toegepast en welke kwaliteitsborger toeziet op de bouw. Daarnaast moet je een risicobeoordeling en een borgingsplan overleggen bij de melding. Het is sterk aan te raden om veel eerder dan de 4 weken voor start bouw een kwaliteitsborger in te schakelen aangezien deze het bouwplan nog moet beoordelen en een risicobeoordeling en borgingsplan moet vaststellen. Dus ter verduidelijking, als opdrachtgever ben je zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van een kwaliteitsborger.
 3. Melding Start bouw
  Uiterlijk 2 dagen vóór het starten van de bouwwerkzaamheden moet er een melding gedaan worden van het starten van de bouw. Voorheen was er ook al een meldplicht voor start bouw. Dus dat is niet veranderd.
 4. Kwaliteitsborging (Nieuw)
  Tijdens deze fase wordt het borgingsplan uitgevoerd door de kwaliteitsborger.
 5. Gereedmelding
  Het dossier bevoegd gezag en verklaring dient 10 werkdagen voor ingebruikname aangeleverd te zijn bij de gemeente.

4.2 Het proces voor een Aannemer bij WKB

Tijdens het bouwen zelf veranderd er voor veel aannemers niet heel veel. Er moet nog steeds volgens het bouwbesluit gebouwd worden. Alleen voor aannemers die vaak niet helemaal volgens de regeltjes bouwen, veranderd er heel veel, want ze worden nu gedwongen dat toch te doen. Het verschil voor een aannemer is dat hij vanaf 1 januari 2022 ook daadwerkelijk moet kunnen aantonen dat alles volgens de bouwtekeningen, constructieberekeningen en het bouwbesluit gebouwd is. Dat doet hij middels een consumentendossier, die na de bouw overgedragen dient te worden aan de aangestelde kwaliteitsborger. Voor een aannemer komt er dus een heleboel administratief werk bij.

4.3 Het proces voor de gemeente bij WKB

De gemeente toetst, net als voor de Wet Kwaliteitsborging, de plannen van de opdrachtgever (in de vorm van bouwtekeningen en constructieberekeningen) aan het bestemmingsplan en het bouwbesluit. De opdrachtgever/vergunninghouder legt inhoudelijk verantwoording af aan de gemeente. Dit doen ze door de risicobeoordeling voor de aanvang van de bouw en het dossier bevoegd gezag tijdens en bij de afronding van het bouwtraject.

De risicobeoordeling, gemaakt door de kwaliteitsborger, kan door de gemeente worden gebruikt om zijn handhavende taak van waarnemen, beoordelen en interveniëren vooraf inhoud en richting te geven. Voor de handhavende taak kan de gemeente, als ze daarvoor in specifieke gevallen aanleiding voor zien op basis van de risicoanalyse en het bijbehorende borgingsplan tijdens de bouw informatiemomenten en stopmomenten aan de opdrachtgever opleggen.

Waar gemeenten vroeger een grotere rol hadden in het controleren van de veiligheid van een bouwwerk, wordt dat in de nieuwe wet een behoorlijk stuk beperkter. De gemeente moet straks voordat het werk begint het rapport van de kwaliteitsborger goedkeuren en achteraf de bouw goedkeuren.

5. De kwaliteitsborger

Het grootste verschil na de intrede van de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen is de rol van de kwaliteitsborger. Voorheen bestond deze rol nog niet (als verplichting). De aannemer dient via een consumentendossier aan te kunnen tonen dat gebouwd heeft volgens de bouwtekeningen, de constructieberekeningen en het bouwbesluit. Het is aan de kwaliteitsborger om dit te controleren.

5.1 Mag ik mijn eigen kwaliteitsborger kiezen?

Ja, sterker nog, daar ben je als opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor. Natuurlijk mag dit in samenwerking met een aannemer, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor de aanstelling. De kwaliteitsborger moet wel altijd onafhankelijk zijn. Het instrument beschrijft op welke wijze de onafhankelijke uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de kwaliteitsborging wordt gewaarborgd.

“Een kwaliteitsborger mag niet organisatorisch, financieel of juridisch betrokken zijn bij het betreffende bouwproject, tenzij deze betrokkenheid uitsluitend voortvloeit uit de overeenkomst tot het uitvoeren van de kwaliteitsborging.”

5.2 Waaraan moet een kwaliteitsborger voldoen?

Tja, nu zijn ze nog niet verplicht, de kwaliteitsborgers, maar vanaf 1 januari 2022 kunnen we er niet genoeg hebben. Wie mag er nu een kwaliteitsborger zijn? Er zijn wettelijke eisen gesteld aan kwaliteitsborgers op het gebied van opleiding en ervaring. Daar hangt een certificering aan vast. Zoals hierboven beschreven moet een kwaliteitsborger ook onafhankelijk zijn. Er komt een landelijk, openbaar register waarin alle kwaliteitsborgers opgenomen worden. Daarin wordt ook opgenomen welke instrumenten zijn mogen toepassen.

De kwaliteit van de kwaliteitsborger wordt gecontroleerd. De controle vindt plaats voor, tijdens en na het afronden van de bouw. Voordat een kwaliteitsborger überhaupt mag werken met een instrument, wordt gecontroleerd of de kwaliteitsborger beschikt over voldoende kennis en ervaring om met het instrument te werken. Per functie en categorie wordt vastgesteld of een medewerker beschikt over voldoende theoretische kennis en ervaring. Vanaf 1 januari 2022 zijn de eisen die hieraan gesteld worden ook strenger dan de huidige eisen bij bouwtoezicht.

Jaarlijks wordt er grondig onderzoek gedaan naar bedrijven die Kwaliteitsborging aanbieden. Er wordt dan bepaald of ze de certificering mogen behouden.

5.3 Wat is een instrument?

De kwaliteitsborger is verplicht zich te houden aan een vastgestelde werkwijze. Deze werkwijze is vastgelegd in een ‘instrument’. Het bouwtoezicht is op deze manier veel intensiever en grondiger dan de huidige manier van bouwtoezicht. Ook is het voor iedereen nu veel duidelijker wat er precies gedaan wordt.

Maar een instrument, wat is dat nu precies? Het is eigenlijk niets meer dan een vastgestelde werkwijze. Hierin wordt bepaald op welke manier er toezicht gehouden wordt op de kwaliteit van het bouwwerk. Dit proces is een risicogestuurd proces. De mate van complexiteit van het bouwwerk heeft een grote invloed op het gevraagde niveau van kwaliteitsborging. Hieronder zie je enkele instrumenten die door kwaliteitsborgers gebruikt kunnen worden voor de kwaliteitsborging.

Instrumenten:

 • KiK (KOMO instrument voor Kwaliteitsborging)
 • TIS (Technical Inspection Service)
 • VKB (Verbeterde Kwaliteitsborging, SWK)
 • WKI (Woningborg Kwaliteitsborging Instrument)

5.4 Kan een Kwaliteitsborger de bouw stilleggen?

Een kwaliteitsborger kan de bouw niet stil leggen, dat kan alleen de gemeente. Maar de gemeente zal in dit geval het advies van de kwaliteitsborger overnemen. Dus indirect kan een kwaliteitsborger de bouw wel stilleggen. De gemeente zal het advies van de kwaliteitsborger over het algemeen niet negeren.

6. Het consumentendossier bij WKB

Het consumentendossier. Je hebt het in dit artikel al een aantal keren voorbij zien komen. Een aannemer is door de Wet Kwaliteitsborging bij de oplevering verplicht om een consumentendossier aan te leveren. Zowel aan de opdrachtgever, als de kwaliteitsborger. Maar wat staat er nu in dit dossier? De normcommissie Consumentendossier heeft de Nationale Praktijk  Richtlijn (NPR) 8092 beschikbaar gesteld vooruitlopend op de wet kwaliteitsborging. Overigens is het geen verplichting om te voldoen aan de NEN-normen en of aan de NPR 8092. Dit is enkel wanneer je dit in de aannemingsovereenkomst opneemt.

Wat er gebouwd moet worden staat vastgelegd in de bouwtekeningen, de constructieberekeningen en het bouwbesluit. Het consumentendossier dient volledig inzicht te geven in de nakoming van de overeenkomst door de aannemer. Kortom, de aannemer moet aantonen dat wat hij gebouwd heeft goed en deugdelijk is. Het consumentendossier moet in ieder geval onderstaande bevatten:

 1. Tekeningen en berekeningen van het tot stand gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties en een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, maar ook de gebruiksfuncties van het bouwwerk
 2. Gegevens en stukken die nodig zijn voor het gebruik en onderhoud van het bouwwerk.

6.1 Dossier bevoegd gezag

Dit dossier dient minimaal 10 dagen voor het in gebruik nemen van het bouwwerk aangeleverd te zijn bij de gemeente. Dit dossier is bedoeld om een gemeente informatie te geven om wel of niet te handhaven. De kwaliteitsborger verklaart hierin dat het gerealiseerde bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische eisen van het bouwbesluit.

6.2 Het consumentendossier is niet altijd verplicht

Niet altijd verplicht? Maar eerder gaven we nog aan dat een aannemer verplicht is om een consumentendossier aan te leveren. Dat hebben we inderdaad gezegd, maar het is dus niet altijd verplicht. De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is van regelend recht, wat wil zeggen dat deze wet wijkt voor regelingen die belanghebbenden zelf met elkaar hebben afgesproken. In dit geval dus de opdrachtgever en de aannemer. Je kunt dus samen afspreken dat er geen consumentendossier opgeleverd word, of slechts een deel daar van.

6.3 Aantoonbaar goed en deugdelijk werk

Eerder gaven we ook aan dat een aannemer aan moet kunnen tonen dat hij heeft gebouwd volgens de regels van goed en deugdelijk werk. Deze regels zijn ervoor bedoeld dat het werk voldoet aan ongeschreven minimale kwaliteitseisen, het moet bruikbaar en functioneel zijn. Dat is natuurlijk vanzelfsprekend, maar goed en deugdelijk is iets wat iedereen anders kan interpreteren en dus een bron van verschillen.

De tekst van de wet is bepalend en die verplicht je niet om aan te tonen dat je hebt gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk. Dit moet alleen als je dit vooraf hebt afgesproken. Als dit niet is afgesproken, moet er gebouwd worden conform de regels van het Bouwbesluit.

6.4 Het Consumentendossier, moet dat per email of op papier aangeleverd worden?

In de wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt niet beschreven hoe je het consumentendossier aan dient te leveren. Zowel digitaal of op papier is toegestaan. Als er in de aanneming-overeenkomst gekozen wordt voor een consumentendossier op basis van de NPR 8092, dan moet je het consumentendossier digitaal aanleveren. NPR 8092 is een document met richtlijnen voor alle informatie en aspecten die relevant zijn voor realisatie van het doel van het consumentendossier

6.5 Moet de verklaring van de kwaliteitsborger opgenomen worden in het consumentendossier?

De verklaring van de kwaliteitsborger, ofwel het dossier bevoegd gezag, is geen verplichting. Deze hoeft dus niet in het consumentendossier te zitten.

Als je niets afspreekt over het consumentendossier met elkaar, geldt de wet. Er moet dan een consumentendossier opgeleverd worden.

7. Aansprakelijkheid bij bouwfouten

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen roept misschien wat vragen op met betrekking tot de aansprakelijkheid bij bouwfouten. Wanneer er bouwfouten gemaakt zijn, wil je graag iemand aansprakelijk stellen. De eerste gedacht zal natuurlijk zijn dat de aannemer aansprakelijk gesteld wordt, aangezien hij het gebouwd heeft. Maar een aannemer bouwt zelden alleen en ook andere partijen, zoals een architect, kunnen fouten maken. De vraag is uiteraard, als er bouwfouten gemaakt zijn, wie is hier dan aansprakelijk voor, aangezien er dus meerdere schakels zijn.

7.1 Dit zegt de wet over aansprakelijkheid

De algemene regels van het contractenrecht in het Burgerlijk Wetboek bepalen wanneer je aansprakelijk bent. De wet (Artikel 6:74 BW) verplicht de schuldenaar – degene die zijn verplichting niet nakomt – om de schade van zijn schuldeiser – degene die recht heeft op de prestatie van de schuldenaar – te vergoeden, tenzij de tekortkoming niet toerekenbaar is. Je bent dus aansprakelijk wanneer je een toerekenbare fout maakt. Dan pleeg je wanprestatie.

7.2 De schadevergoeding

Voordat je een schadevergoeding moet betalen, moet er eerst voldaan worden aan de wettelijke eisen. Een daarvan is dat er een partij in verzuim moet zijn. Er hoeft nooit direct een schadevergoeding betaald te worden. Wanneer nog steeds kan worden voldaan aan wat er is afgesproken en de opdrachtgever heeft je schriftelijk in gebreke gesteld, krijg je een tweede kans om dit op te lossen. Als het probleem verholpen is en er is uiteindelijk voldaan aan de gemaakte afspraken, dan is het opgelost. Wordt het niet opgelost, of niet op tijd, dan ben je in verzuim. Dan pas wordt er gekeken naar een schadevergoeding.

7.3 Medeschuld

Stel dat naast een aannemer ook een architect of de kwaliteitsborger iets gemist heeft waardoor een bouwfout is ontstaan. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het ontstaan van dezelfde schade, wat ze daarmee medeschuldig maken. De opdrachtgever kan ieder dus aansprakelijk stellen voor de gehele schade. Vervolgens dienen zijn onderling af te rekenen, afhankelijk van hun draagplicht.

Voorbeeld:

De herstelkosten zijn €30.000,- en ze hebben allemaal evenveel schuld. De wet geeft de opdrachtgever de keuze wie ze willen aanspreken voor de gemaakte schade. De aannemer krijgt een vordering van €30.000,- en betaald deze aan de opdrachtgever. De aannemer vordert dan bij de architect en de kwaliteitsborger €10.000,-.

Dit is even heel simpel gezegd. Maar uit de praktijk weten we dat er vaak situaties ontstaat die veel complexer zijn dan dit simpele voorbeeld. Als er uitgemaakt wordt bij wie de fout ligt, wordt er vaak met de vinger naar elkaar gewezen.

7.4 Hoe kun je aansprakelijkheid voorkomen?

De makkelijkste manier is door goed werk op te leveren. Maar dat is ooit makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. De intentie is namelijk altijd om iets goed te maken. Het maken van duidelijke afspraken is hierin heel erg belangrijk. Zodat alle partijen van elkaar weten wat er verwacht wordt. Met de Wet Kwaliteitsborging in aantocht versterkt de positie van de consument. Dit is iets waar je als aannemer, architect of andere partij binnen het proces goed over na moet denken. Je kunt je verplichtingen omtrent het betalen van schadevergoedingen beperken of uitsluiten in de overeenkomst of de algemene voorwaarden. Hoe beter je een opdrachtgever op de hoogte brengt, hoe minder ruimte er is voor discussie. En ruimte voor discussie is iets wat je niet wilt.

Je wilt niet dat er ruimte is voor discussie. Zorg er dus voor dat er vooraf duidelijke afspraken gemaakt zijn en dat de opdrachtgever op de hoogte is van wat hij kan verwachten van jou.

 

8. Plichten die aannemers hebben onder de WKB

8.1 Waarschuwingsplicht

Een aannemer moet bij de opdrachtgever altijd tijdig aangeven als er onjuistheden in de opdracht zijn. Dat is nu ook al zo, maar met de intreding van de Wet Kwaliteitsborging is komt daar een aanvulling op. Waar een aannemer de waarschuwing nu vaak mondeling en tussen neus en lippen door vermeld, moet dat vanaf 1 januari 2021 schriftelijk en ondubbelzinnig gebeuren. De aannemer dient de opdrachtgever te wijzen op de mogelijke gevolgen van de onjuistheden. In veel gevallen zal een aannemer een oplossing voorstellen, maar dit is niet bij wet verplicht.

8.2 Informatieplicht

Je bent aan het verbouwen en hebt al flinke aanbetaling gedaan bij de aannemer. Plotseling gaat de aannemer failliet. Als de aannemer goed verzekerd is, maakt dit voor jou niet uit, de verbouwing wordt dan door een andere partij afgemaakt. Blijkt de aannemer niet goed verzekerd, dan ben je je aanbetaling kwijt, en moet je daarnaast ook weer een andere aannemer betalen die de verbouwing af gaat maken.

Met de toevoeging van het nieuwe artikel dient de aannemer de opdrachtgever vooraf schriftelijk te informeren hoe hij verzekerd is voor het nakomen van zijn verplichtingen tot het uitvoeren van de werkzaamheden. Ook moet de aannemer schriftelijk informatie verschaffen over zijn aansprakelijkheid voor de gebreken waarvoor hij verantwoordelijk gehouden kan worden.

8.2 Notarisdepot (5%regel)

De 5% regel waarbij de opdrachtgever maximaal 5% van de aanneemsom in een depot bij de notaris kan storten bestond al. De notaris dient dit bedrag 3 maanden na oplevering over te maken aan de aannemer, mits de opdrachtgever gebruikt maakt van zijn opschortingsrecht.

9. Misverstanden bij de Wet Kwaliteitsborging

9.1 De aannemer is altijd aansprakelijk voor verborgen gebreken die na oplevering waargenomen worden.

Het kan voorkomen dat er gebreken ontdekt zijn die in eerste instantie niet waargenomen zijn, verborgen gebreken genoemd. De bestaande regeling voor verborgen gebreken wordt door de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen aangepast. De aannemer wordt aansprakelijk gesteld bij verborgen gebreken na oplevering. Dat wil niet zeggen dat hij per definitie aansprakelijk is. Dat zit zo.

Een overeenkomst met een aannemer is een contract. De aansprakelijkheid wordt bepaald door de algemene regels van het contractenrecht. De aannemer is pas aansprakelijk wanneer hij een toerekenbare bouwfout gemaakt heeft. Bij fouten die een gevolg zijn van anderen, zoals een architect of constructeur, wordt de aannemer niet aansprakelijk gehouden. Alleen als de aannemer de ontwerpverantwoordelijkheid overgenomen heeft van de opdrachtgever, kan het zijn dat de aannemer aansprakelijk gehouden wordt.

9.2 De kwaliteitsborger kan de aannemer dwingen om zaken te herstellen

Dat is niet waar. De kwaliteitsborger kan de aannemer niet dwingen om zaken te herstellen. Een kwaliteitsborger toetst aan de hand van een instrument voor kwaliteitsborging of het bouwwerk voldoet aan de minimaal gestelde eisen van het bouwbesluit. Wanneer de kwaliteitsborger constateert dat er is afgeweken van deze eisen, zal de kwaliteitsborger de opdrachtgever en andere betrokken partijen, zoals de gemeente, hiervan op de hoogte brengen. De opdrachtgever dient dit samen met de aannemer op te lossen, zodat de kwaliteitsborger bij de gereedmelding een positieve verklaring kan afgegeven.

9.3 Er is goedkeuring nodig van Bouw- en Woningtoezicht voor ingebruikname van het gebouw.

Dat is niet waar. Voor ingebruikname van het bouwwerk is enkel een positieve verklaring nodig van de kwaliteitsborger. Zoals eerder aangegeven dient je de gereedmelding minimaal 10 dagen van tevoren in te dienen bij de gemeente.

9.4 De aannemer moet 20 jaar garantie geven voor de geleverde kwaliteit

Ook dat is een fabeltje. Als opdrachtgever moet je binnen twee jaar gebreken melden bij de aannemer. Doe je dat later, dan is het verjaard en heb je nergens meer recht op.

10. Onze blik op de Wet Kwaliteitsborging

De Wet Kwaliteitsborging. Sommige aspecten zijn positief, sommige negatief. Het is maar net door welke bril je kijkt. Hieronder probeer ik door de bril van de particulier en van een aannemer te kijken.

Particulier (opdrachtgever)

Kwalitatief gezien denk ik dat dit een stap vooruit is. Door de strengere eisen krijgen malafide aannemertjes minder de ruimte om ‘slecht’ werk af te leveren. (ver)bouwen wordt veel transparanter. Kwalitatief gezien denk ik dat het zeker een goede ontwikkeling is voor particulieren.

Op financieel gebied heb ik hier sterk mijn twijfels over. De overheid brengt naar buiten dat (ver)bouwen nu goedkoper wordt, omdat er door de kwaliteitsborger minder fouten plaatsvinden. Faalkosten worden daardoor minder, waardoor er weer geld vrijkomt om de kwaliteitsborger te betalen. Eerlijk gezegd heb ik niet het idee dat je dit in de praktijk ook gaat voelen. Door de WKB hebben aannemers er een flinke administratieve taak bij gekregen. Hier gaat veel tijd in zitten. En die tijd moet natuurlijk wel betaald worden. Dat wordt natuurlijk doorberekend aan de particulier/opdrachtgever.

Mijn verwachting is dus niet dat (ver)bouwen goedkoper gaat worden. Integendeel zelfs, ik denk dat (ver)bouwen door de WKB in eerste instantie duurder gaat worden. Wellicht dat er op den duur oplossingen komen waardoor aannemers geen of minder tijd kwijt zijn aan het maken van consumentendossiers, maar of dit de prijs ook weer gaat drukken is de vraag. Misschien zijn aannemers het consumentendossier wel gaan zien als extra product, waar extra marge op gepakt kan worden.

Aannemers

Tja, voor aannemers is deze wet niet echt een geschenk uit de hemel zou je zeggen. De controle op aannemers is strenger en ze worden opgezadeld met een vracht aan administratief werk. Dit gaat ze veel tijd, geld en hoofdpijn kosten. De tijd die aannemers kwijt zijn aan de administratie die komt kijken bij de Wet Kwaliteitsborging zal ongetwijfeld doorberekend worden aan de particulier.

Is er dan helemaal geen positieve kant aan deze wet voor een aannemer? Ik denk dat er wel positieve kanten zijn voor een aannemer, zeker als je je werk altijd netjes oplevert conform de bouwbesluit eisen. Iedere verandering zorgt er weer voor dat je je aan moet passen. En diegenen die zich het best en snelst aanpassen aan de Wet Kwaliteitsborging zullen van deze verandering, die op het oog niet positief lijk, de vruchten plukken.

 

Architect

Wil je gratis advies over de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen?

Plan dan een gratis adviesgesprekje in.
Onze architecten zullen je dan adviseren de WKB.